Privacy algemeen

Financieelmanagementindezorgontcijferd.nl is onder­deel van de KLVB Groep BV. KLVB Groep BV geeft veel om uw pri­vacy en wij ver­wer­ken daarom uit­slui­tend gege­vens die wij nodig heb­ben voor (het ver­be­te­ren van) onze dienst­ver­le­ning en gaan zorg­vul­dig om met de infor­ma­tie die wij over u en uw gebruik van onze dien­sten heb­ben ver­za­meld. Wij stel­len uw gege­vens nooit voor com­mer­ci­ële doel­stel­lin­gen ter beschik­king aan derden.

Deze pri­va­cy­ver­kla­ring is van toe­pas­sing op het gebruik van de web­site en de daarop ont­slo­ten dienst­ver­le­ning van KLVB Groep BV. De ingangs­da­tum voor de gel­dig­heid van deze voor­waar­den is 09/06/2022, met het publi­ce­ren van een nieuwe ver­sie ver­valt de gel­dig­heid van alle voor­gaande ver­sies. Deze pri­va­cy­ver­kla­ring beschrijft welke gege­vens over u door ons wor­den ver­za­meld, waar deze gege­vens voor wor­den gebruikt en met wie en onder welke voor­waar­den deze gege­vens even­tu­eel met der­den kun­nen wor­den gedeeld. Ook leg­gen wij aan u uit op welke wijze wij uw gege­vens opslaan en hoe wij uw gege­vens tegen mis­bruik bescher­men en welke rech­ten u heeft met betrek­king tot de door u aan ons ver­strekte persoonsgegevens.

Als u vra­gen heeft over deze pri­va­cy­ver­kla­ring kunt u con­tact opne­men met onze con­tact­per­soon voor pri­va­cy­za­ken, u vindt de con­tact­ge­ge­vens aan het einde van ons privacyverklaring.

Gegevensverwerking

Hier­on­der kunt u lezen op welke wijze wij uw gege­vens ver­wer­ken, waar wij deze (laten) opslaan, welke bevei­li­gings­tech­nie­ken wij gebrui­ken en voor wie de gege­vens inzich­te­lijk zijn.

Mollie

Voor het afhan­de­len van een (deel van) de beta­lin­gen in onze web­win­kel maken wij gebruik van het plat­form van Mol­lie. Mol­lie ver­werkt uw naam, adres en woon­plaats­ge­ge­vens en uw betaal­ge­ge­vens zoals uw bank­re­ke­ning­num­mer. Mol­lie heeft pas­sende tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len geno­men om uw per­soons­ge­ge­vens te bescher­men. Mol­lie behoudt zich het recht voor uw gege­vens te gebrui­ken om de dienst­ver­le­ning ver­der te ver­be­te­ren en in het kader daar­van (gea­no­ni­mi­seerde) gege­vens met der­den te delen.

Alle hier­bo­ven genoemde waar­bor­gen met betrek­king tot de bescher­ming van uw per­soons­ge­ge­vens zijn even­eens van toe­pas­sing op de onder­de­len van Mollie’s dienst­ver­le­ning waar­voor zij der­den inscha­ke­len. Mol­lie bewaart uw gege­vens niet lan­ger dan op grond van de wet­te­lijke ter­mij­nen is toegestaan.

Lees de pri­va­cy­ver­kla­ring van Mollie.

PostNL

Als u een bestel­ling bij ons plaatst is het onze taak om uw pak­ket bij u te laten bezor­gen. Wij maken gebruik van de dien­sten van PostNL voor het uit­voe­ren van de leve­rin­gen. Het is daar­voor nood­za­ke­lijk dat wij uw naam, adres en woon­plaats­ge­ge­vens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gege­vens alleen ten behoeve van het uit­voe­ren van de over­een­komst. In het geval dat PostNL onder­aan­ne­mers inscha­kelt, stelt PostNL uw gege­vens ook aan deze par­tijen ter beschikking.

Lees de pri­va­cy­ver­kla­ring van PostNL.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking

Wij gebrui­ken uw gege­vens uit­slui­tend ten behoeve van onze dienst­ver­le­ning. Dat wil zeg­gen dat het doel van de ver­wer­king altijd direct ver­band houdt met de opdracht die u ver­strekt. Wij gebrui­ken uw gege­vens niet voor (gerichte) mar­ke­ting. Als u gege­vens met ons deelt en wij gebrui­ken deze gege­vens om — anders dan op uw ver­zoek — op een later moment con­tact met u op te nemen, vra­gen wij u hier­voor expli­ciet toe­stem­ming. Uw gege­vens wor­den niet met der­den gedeeld, anders dan om aan boek­houd­kun­dige en ove­rige admi­ni­stra­tieve ver­plich­tin­gen te vol­doen. Deze der­den zijn alle­maal tot geheim­hou­ding gehou­den op grond van de over­een­komst tus­sen hen en ons of een eed of wet­te­lijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gege­vens die auto­ma­tisch wor­den ver­za­meld door onze web­site wor­den ver­werkt met het doel onze dienst­ver­le­ning ver­der te ver­be­te­ren. Deze gege­vens (bij­voor­beeld uw IP-adres, web­brow­ser en bestu­rings­sys­teem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voor­ko­mende geval­len kan KLVB Groep BV op grond van een wet­te­lijke ver­plich­ting wor­den gehou­den tot het delen van uw gege­vens in ver­band met fis­caal of straf­rech­te­lijk onder­zoek van over­heids­wege. In een der­ge­lijk geval zijn wij gedwon­gen uw gege­vens te delen, maar wij zul­len ons bin­nen de moge­lijk­he­den die de wet ons biedt daar­te­gen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewa­ren uw gege­vens zolang u cli­ënt van ons bent. Dit bete­kent dat wij uw klant­pro­fiel bewa­ren tot­dat u aan­geeft dat u niet lan­ger van onze dien­sten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aan­geeft zul­len wij dit tevens opvat­ten als een ver­geet­ver­zoek. Op grond van toe­pas­se­lijke admi­ni­stra­tieve ver­plich­tin­gen die­nen wij fac­tu­ren met uw (persoons)gegevens te bewa­ren, deze gege­vens zul­len wij dus voor zolang de toe­pas­se­lijke ter­mijn loopt bewa­ren. Mede­wer­kers heb­ben ech­ter geen toe­gang meer tot uw cli­ënt­pro­fiel en docu­men­ten die wij naar aan­lei­ding van uw opdracht heb­ben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de gel­dende Neder­landse en Euro­pese wet­ge­ving heeft u als betrok­kene bepaalde rech­ten met betrek­king tot de per­soons­ge­ge­vens die door of namens ons wor­den ver­werkt. Wij leg­gen u hier­on­der uit welke rech­ten dit zijn en hoe u zich op deze rech­ten kunt beroe­pen. In begin­sel stu­ren wij om mis­bruik te voor­ko­men afschrif­ten en kopieën van uw gege­vens enkel naar uw bij ons reeds bekende e‑mailadres. In het geval dat u de gege­vens op een ander e‑mailadres of bij­voor­beeld per post wenst te ont­van­gen, zul­len wij u vra­gen zich te legi­ti­me­ren. Wij hou­den een admi­ni­stra­tie bij van afge­han­delde ver­zoe­ken, in het geval van een ver­geet­ver­zoek admi­ni­stre­ren wij gea­no­ni­mi­seerde gege­vens. Alle afschrif­ten en kopieën van gege­vens ont­vangt u in de machi­ne­lees­bare gege­vens­in­de­ling die wij bin­nen onze sys­te­men han­te­ren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te die­nen bij de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens als u ver­moedt dat wij uw per­soons­ge­ge­vens op een ver­keerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gege­vens die wij (laten) ver­wer­ken en die betrek­king heb­ben op uw per­soon of daar­toe her­leid­baar zijn, in te zien. U kunt een ver­zoek met die strek­king doen aan onze con­tact­per­soon voor pri­va­cy­za­ken. U ont­vangt dan bin­nen 30 dagen een reac­tie op uw ver­zoek. Als uw ver­zoek wordt inge­wil­ligd stu­ren wij u op het bij ons bekende e‑mailadres een kopie van alle gege­vens met een over­zicht van de ver­wer­kers die deze gege­vens onder zich heb­ben, onder ver­mel­ding van de cate­go­rie waar­on­der wij deze gege­vens heb­ben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gege­vens die wij (laten) ver­wer­ken en die betrek­king heb­ben op uw per­soon of daar­toe her­leid­baar zijn, te laten aan­pas­sen. U kunt een ver­zoek met die strek­king doen aan onze con­tact­per­soon voor pri­va­cy­za­ken. U ont­vangt dan bin­nen 30 dagen een reac­tie op uw ver­zoek. Als uw ver­zoek wordt inge­wil­ligd stu­ren wij u op het bij ons bekende e‑mailadres een beves­ti­ging dat de gege­vens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gege­vens die wij (laten) ver­wer­ken die betrek­king heb­ben op uw per­soon of daar­toe her­leid­baar zijn, te beper­ken. U kunt een ver­zoek met die strek­king doen aan onze con­tact­per­soon voor pri­va­cy­za­ken. U ont­vangt dan bin­nen 30 dagen een reac­tie op uw ver­zoek. Als uw ver­zoek wordt inge­wil­ligd stu­ren wij u op het bij ons bekende e‑mailadres een beves­ti­ging dat de gege­vens tot u de beper­king opheft niet lan­ger wor­den verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gege­vens die wij (laten) ver­wer­ken en die betrek­king heb­ben op uw per­soon of daar­toe her­leid­baar zijn, door een andere par­tij te laten uit­voe­ren. U kunt een ver­zoek met die strek­king doen aan

onze con­tact­per­soon voor pri­va­cy­za­ken. U ont­vangt dan bin­nen 30 dagen een reac­tie op uw ver­zoek. Als uw ver­zoek wordt inge­wil­ligd stu­ren wij u op het bij ons bekende e‑mailadres afschrif­ten of kopieën van alle gege­vens over u die wij heb­ben ver­werkt of in opdracht van ons door andere ver­wer­kers of der­den zijn ver­werkt. Naar alle waar­schijn­lijk­heid kun­nen wij in een der­ge­lijk geval de dienst­ver­le­ning niet lan­ger voort­zet­ten, omdat de vei­lige kop­pe­ling van data­be­stan­den dan niet lan­ger kan wor­den gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voor­ko­mende geval­len het recht bezwaar te maken tegen de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens door of in opdracht van KLVB Groep BV. Als u bezwaar maakt zul­len wij onmid­del­lijk de gege­vens­ver­wer­king sta­ken in afwach­ting van de afhan­de­ling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zul­len wij afschrif­ten en/of kopieën van gege­vens die wij (laten) ver­wer­ken aan u ter beschik­king stel­len en daarna de ver­wer­king blij­vend sta­ken. U heeft boven­dien het recht om niet aan geau­to­ma­ti­seerde indi­vi­du­ele besluit­vor­ming of pro­fi­ling te wor­den onder­wor­pen. Wij ver­wer­ken uw gege­vens niet op zoda­nige wijze dat dit recht van toe­pas­sing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan con­tact op met onze con­tact­per­soon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behou­den te allen tijde het recht ons privacy­beleid te wij­zi­gen. Op deze pagina vindt u ech­ter altijd de meest recente ver­sie. Als het nieuwe privacy­beleid gevol­gen heeft voor de wijze waarop wij reeds ver­za­melde gege­vens met betrek­king tot u ver­wer­ken, dan bren­gen wij u daar­van per e‑mail op de hoogte.

Contactgegevens

KLVB Groep BV
Post­bus 34
1733 ZG Nieuwe Nie­dorp
Neder­land

info@financieelmanagementindezorgontcijferd.nl

KvK  37093299
BTW NL811623634B01

Con­tact­per­soon voor pri­va­cy­za­ken
Mar­got van den Outenaar