financieel management in de zorg ontcijferd

De wereld ach­ter de cij­fers van de lang­du­rige zorg

EDWIN KALBFLEISCH EN KEES VAN DEN BERG
€ 34,95
inclusief BTW en gratis verzending

Over het boek

Financieel management in de zorg ontcijferd

Edwin Kalbfleisch en Kees van den Berg

In ‘Finan­ci­eel mana­ge­ment in de zorg ont­cij­ferd’ wordt alles wat komt kij­ken bij finan­ci­eel mana­ge­ment in de lang­du­rige zorg ont­rafeld en een brug gesla­gen tus­sen de the­o­rie en de prak­tijk. Het biedt inzicht in de wereld ach­ter de cij­fers, die door­spekt is van wet- en regel­ge­ving, ver­schil­lende vor­men van bekos­ti­ging en de nodige afkortingen.

Op toe­gan­ke­lijke wijze komen alle aspec­ten van finan­ci­eel mana­ge­ment aan bod. Hoe ziet de wet- en regel­ge­ving rondom de zorg eruit? Hoe werkt de bekos­ti­ging van gele­verde zorg en welke voor­waar­den en con­tro­les zijn er op de regi­stra­tie en decla­ra­tie? Wat zijn kost­prij­zen? Hoe werkt de plan­ning en con­trol-cyclus en waar­voor gebruik je die? Hoe maak je goede bud­get­ten en aan welke voor­waar­den moe­ten die vol­doen? Hoe kom je van­uit de bekos­ti­ging tot een roos­ter? Hoe stuur je op cij­fers en maak je een ana­lyse voor ver­be­ter­maat­re­ge­len, van­uit het dash­board of sim­pel­weg op een bier­viltje? Hoe beoor­deel je een jaar­re­ke­ning en wat is het ver­band met de exploi­ta­tie en het kas­stroom­over­zicht? Waar moet je scherp op zijn bij inves­te­rin­gen in vast­goed, de bekos­ti­ging daar­van en de finan­cie­ring met eigen of vreemd vermogen?

De auteurs heb­ben dit boek geschre­ven van­uit de dage­lijkse prak­tijk, in begrij­pe­lijke taal. Dat maakt het geschikt voor een breed publiek: ieder­een die werkt in of betrok­ken is bij de zorg, zoals lei­ding­ge­ven­den, interne advi­seurs, bestuur­ders, leden van de raad van toe­zicht, de cliënten­raad of de onder­ne­mings­raad, en beleids­me­de­wer­kers bij gemeen­ten, zorg­verzekeraars en zorgkantoren.

De auteurs.

Edwin Kalbf­leisch RA MCM is bestuur­der. Eer­der heeft hij trai­nin­gen gege­ven over finan­ci­eel mana­ge­ment en finan­cie­ring van de zorg. Daar­naast is hij werk­zaam geweest als inte­rim-mana­ger en consultant.

Kees van den Berg MBA is zelf­stan­dig geves­tigd als trai­ner in de zorg en andere sec­to­ren en als afstu­deer­be­ge­lei­der en team­lei­der ver­bon­den aan de Hoge­school van Amsterdam.

Interview.

Onlangs is Edwin Kalbf­leisch geïn­ter­viewd door Marieke van Ros­sem over het boek: ‘Finan­ci­eel mana­ge­ment in de zorg ont­cij­ferd’. Het inter­view is gepu­bli­ceerd op de web­site van Stich­ting REIN.

Lees het inter­view hier­on­der of down­load het als PDF via onder­staande knop.

Meer weten?

Vra­gen over het boek, uw bestel­ling of wilt u een bestel­ling plaat­sen voor een adres bui­ten Neder­land? Neem con­tact met ons op via het con­tact­for­mu­lier en wij zul­len z.s.m. rea­ge­ren op uw bericht.

  Deze web­site is bevei­ligd door reCAPT­CHA. Het privacy­beleid en de service­voorwaarden van Google zijn van toepassing. 

  KLVB Groep BV

  Post­bus 34
  1733 ZG Nieuwe Nie­dorp
  Neder­land

  info@financieelmanagementindezorgontcijferd.nl

  KvK  37093299
  BTW NL811623634B01