Algemeen

Op financieelmanagementindezorgontcijferd.nl, onder­deel van KLVB Groep BV, zijn de vol­gende verkoop‑, leve­rings- en beta­lings­voor­waar­den van toe­pas­sing. Op alle rech­ten, ver­plich­tin­gen, aan­bie­din­gen, bestel­lin­gen en over­een­kom­sten waarop deze alge­mene voor­waar­den van toe­pas­sing zijn, als­mede op deze voor­waar­den, is uit­slui­tend Neder­lands recht van toepassing.

Prijzen en betalingen

De ver­melde prij­zen voor de aan­ge­bo­den pro­duc­ten en dien­sten zijn in euro’s, inclu­sief btw en ver­zend­kos­ten, ten­zij anders vermeld.

Heeft u voor 13.00 uur uw bestel­ling geplaatst en afge­re­kend via iDEAL, dan wordt uw bestel­ling dezelfde werk­dag ver­zon­den. Bestel­lin­gen die op vrij­dag of in het week­end zijn geplaatst, wor­den de eerst­vol­gende werk­dag verzonden. 

Indien u via het con­tact­for­mu­lier of per mail con­tact heeft opge­no­men omtrent de aan­schaf van een hoge oplage boe­ken op reke­ning zul­len wij u per mail infor­me­ren over uw bestel­ling en verzending.

Levering

De opge­ge­ven lever­tij­den zijn indi­ca­tief. Over­schrij­ding van de leve­rings­ter­mijn geeft geen recht op scha­de­ver­goe­ding. De leve­ring van pro­duc­ten geschiedt op de plaats en het tijd­stip waarop de pro­duc­ten gereed zijn voor verzending.

Retouren

Indien een pro­duct niet aan uw ver­wach­tin­gen vol­doet, kan het bin­nen 14 werk­da­gen na ont­vangst van de bestel­ling wor­den gere­tour­neerd. Meld u retour van tevo­ren per mail aan, onder dui­de­lijke ver­mel­ding van uw gege­vens en bestel­num­mer, via info@financieelmanagementindezorgontcijferd.nl.

Retou­ren kun­nen via brie­ven­bus­post wor­den ver­zon­den naar:

KLVB Groep BV
Post­bus 34
1733 ZG  Nieuwe Niedorp

Na ont­vangst van de retour­zen­ding zal het aan­koop­be­drag bin­nen 14 dagen door KLVB Groep BV wor­den terug­be­taald, onder voor­waarde dat de pro­duc­ten niet zijn gebruikt en zorg­vul­dig zijn ver­pakt voor verzending.

Overmacht

KLVB Groep BV heeft in geval van over­macht het recht om, naar eigen keuze, de uit­voe­ring van een bestel­ling op te schor­ten, of de over­een­komst zon­der rech­ter­lijke tus­sen­komst te ont­bin­den, door dit schrif­te­lijk mee te delen en zon­der dat KLVB Groep BV gehou­den is tot enige scha­de­ver­goe­ding, ten­zij dit in de gege­ven omstan­dig­he­den naar maat­sta­ven van rede­lijk­heid en bil­lijk­heid onaan­vaard­baar zou zijn.

Onder over­macht wordt ver­staan iedere tekort­ko­ming die niet aan KLVB Groep BV kan wor­den toe­ge­re­kend, omdat zij niet te wij­ten is aan haar schuld en noch krach­tens de wet, rechts­han­de­ling of in het ver­keer gel­dende opvat­tin­gen voor haar reke­ning komt.

Privacy statement

Alle per­soons­ge­ge­vens wor­den uit­slui­tend door KLVB Groep BV gebruikt en zul­len nooit aan der­den ter beschik­king wor­den gesteld, ten­zij nood­za­ke­lijk voor beta­lings­trans­ac­ties, voor bezor­ging van bestel­lin­gen en voor het uit­voe­ren van diensten.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze site is met de grootst moge­lijke zorg samen­ge­steld, maar er kun­nen geen garan­ties wor­den gege­ven met betrek­king tot de aard of de inhoud van de infor­ma­tie op deze site.

KLVB Groep BV  is niet aan­spra­ke­lijk voor de gevol­gen van het gebruik van deze infor­ma­tie of infor­ma­tie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

prijswijzigingen

KLVB Groep BV behoudt zich uit­druk­ke­lijk het recht voor om prij­zen te wij­zi­gen, in het bij­zon­der wan­neer dat op grond van (wet­te­lijke) voor­schrif­ten nood­za­ke­lijk is.

Naleving van de algemene voorwaarden

Wan­neer door KLVB Groep BV gedu­rende korte of lan­gere tijd al dan niet stil­zwij­gend afwij­kin­gen van deze voor­waar­den zijn toe­ge­staan, laat dat onver­let haar recht als­nog directe en strikte nale­ving van deze voor­waar­den te eisen. Er kan nim­mer enig recht gegol­den doen wor­den op grond van het feit dat KLVB Groep BV deze voor­waar­den soe­pel toepast.

Indien één of meer van de bepa­lin­gen van deze voor­waar­den of enige andere over­een­komst met KLVB Groep BV in strijd moch­ten zijn met enig toe­pas­se­lijk rechts­voor­schrift, zal de betref­fende bepa­ling komen te ver­val­len en zal deze wor­den ver­van­gen door een door KLVB Groep BV vast te stel­len nieuwe rech­tens toe­laat­bare ver­ge­lijk­bare bepaling.

Contactgegevens

KLVB Groep BV
Post­bus 34
1733 ZG Nieuwe Nie­dorp
Neder­land

info@financieelmanagementindezorgontcijferd.nl

KvK  37093299
BTW NL811623634B01

Con­tact­per­soon
Mar­got van den Outenaar