Financieel Management in de Zorg Ontcijferd

Financieel Management in de Zorg Ontcijferd

 34,95

  • ISBN 978–90-9036176–5
  • Paper­back
  • For­maat: 170 x 240 mm
  • 269 pagina’s

Op voor­raad

Arti­kel­num­mer: FMZO0001 Cate­go­rie:

In ‘Finan­ci­eel mana­ge­ment in de zorg ont­cij­ferd’ wordt alles wat komt kij­ken bij finan­ci­eel mana­ge­ment in de lang­du­rige zorg ont­rafeld en een brug gesla­gen tus­sen de the­o­rie en de prak­tijk. Het biedt inzicht in de wereld ach­ter de cij­fers, die door­spekt is van wet- en regel­ge­ving, ver­schil­lende vor­men van bekos­ti­ging en de nodige afkortingen.

Op toe­gan­ke­lijke wijze komen alle aspec­ten van finan­ci­eel mana­ge­ment aan bod. Hoe ziet de wet- en regel­ge­ving rondom de zorg eruit? Hoe werkt de bekos­ti­ging van gele­verde zorg en welke voor­waar­den en con­tro­les zijn er op de regi­stra­tie en decla­ra­tie? Wat zijn kost­prij­zen? Hoe werkt de plan­ning en con­trol-cyclus en waar­voor gebruik je die? Hoe maak je goede bud­get­ten en aan welke voor­waar­den moe­ten die vol­doen? Hoe komt je van­uit de bekos­ti­ging tot een roos­ter? Hoe stuur je op cij­fers en maak je een ana­lyse voor ver­be­ter­maat­re­ge­len, van­uit het dash­board of sim­pel­weg op een bier­viltje? Hoe beoor­deel je een jaar­re­ke­ning en wat is het ver­band met de exploi­ta­tie en het kas­stroom­over­zicht? Waar moet je scherp op zijn bij inves­te­rin­gen in vast­goed, de bekos­ti­ging daar­van en de finan­cie­ring met eigen of vreemd vermogen?

De auteurs heb­ben dit boek geschre­ven van­uit de dage­lijkse prak­tijk, in begrij­pe­lijke taal. Dat maakt het geschikt voor een breed publiek: ieder­een die werkt in of betrok­ken is bij de zorg, zoals lei­ding­ge­ven­den, interne advi­seurs, bestuur­ders, leden van de raad van toe­zicht, de cliënten­raad of de onder­ne­mings­raad, en beleids­me­de­wer­kers bij gemeen­ten, zorg­verzekeraars en zorgkantoren.

Over de auteurs

Edwin Kalbf­leisch RA MCM is bestuur­der. Eer­der heeft hij trai­nin­gen gege­ven over finan­ci­eel mana­ge­ment en finan­cie­ring van de zorg. Daar­naast is hij werk­zaam geweest als inte­rim-mana­ger en consultant.

Kees van den Berg MBA is zelf­stan­dig geves­tigd als trai­ner in de zorg en andere sec­to­ren en als afstu­deer­be­ge­lei­der en team­lei­der ver­bon­den aan de Hoge­school van Amsterdam.